Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

 

WÓJT GMINY PRZEMĘT

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów
na członków komisji konkursowej.

 

 1. Zadaniem komisji konkursowej będzie opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2024 r.
 2. Tryb powołania i zasady działania komisji określa pkt XII Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023 przyjętego uchwałą Nr 539/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 listopada 2023 roku.
 3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
 • nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert,
 • nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.
 2. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 5 stycznia 2024 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1