Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trochę o śmieciach na ostatniej sesji Rady Gminy Przemęt

W ubiegłym tygodniu, na  sesji Rady Gminy Przemęt, Prezes Związku Międzygminnego „OBRA” Pan Krzysztof Piasek przedstawił  „Analizę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2016r.” oraz informacje o wprowadzonych zmianach w Statucie Związku.

Z analizy wynika, że Związek realizuje obowiązki w zakresie odbioru odpadów w stosunku do wszystkich rodzajów nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W gminie Przemęt bezpośrednio odbiorem odpadów zajmuje się  Firma Handlowo – Usługowa Dominik Zając z Błotnicy, która 4 lata temu wygrała przetarg.
W roku bieżącym Związek ogłosi nowy przetarg, którego zadaniem będzie wyłonienie operatora świadczącego usługi odbioru odpadów przez kolejne cztery lata.  A oto kilka wniosków wynikających z analizy:

  1. stworzony i wprowadzony w życie w dniu 1 lipca 2013 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi jest system samobilansującym się, co sprawia że żadna   z gmin – uczestników Związku  nie dopłaca do funkcjonowania systemu;
  2. odnotowano wzrost ilości odebranych  odpadów komunalnych zmieszanych
    i segregowanych,
  3. systematycznie zwiększa się ilość osób podejmujących się obowiązku segregacji odpadów;
  1. prowadzone kontrole ujawniają kolejnych właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź złożone deklaracje są nie zgodne ze stanem faktycznym; w roku 2016 rozpoczęto działania dotyczące wdrożenia elektronicznego systemu ewidencjonowania ilości odbieranych odpadów
    z każdego rodzaju nieruchomości, umożliwiającego także jego wykorzystanie przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji.

Zważywszy na fakt, że ilość wytworzonych przez nas odpadów rośnie, że wzrasta cena przyjęcia jednej tony odpadów na bramie RIPOK –u, że wg przepisów obowiązującego prawa musimy wprowadzić system odbioru odpadów biodegradowalnych w miejscu ich wytworzenia oraz że  rosną koszty odbioru odpadów (konieczność osobnej zbiórki poszczególnych frakcji),  Zarząd i Zgromadzenie Związku staną przed koniecznością  podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami  w II połowie 2017 roku.

Natomiast, zmiany w Statucie Związku dotyczą: uchwalania przez Związek regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarki odpadowej, wydawania z urzędu decyzji w zakresie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania oraz ich usuwania w ramach wykonania zastępczego, a także wprowadzenia zapisu o ponoszeniu kosztów usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych przez gminę na terenie której odpady te się znajdują.

Przy okazji warto ostrzec wszystkich posiadaczy wolnych powierzchni magazynowych, wyrobisk i innych terenów zdegradowanych, o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu umów na wynajem pomieszczeń, wydzierżawianie gruntów a nawet chęć przeprowadzenia rekultywacji. Przypadki ulokowania w byłym kurniku w Adamowie magazynu niebezpiecznych odpadów chemicznych czy ostatnio zdeponowania dużej ilości beczek w byłej żwirowni w powiecie konińskim powinny być najlepszym dowodem na konieczność zachowania ogromnej czujności przez właściciela takiej nieruchomości przed zawieraniem umów, które prowadzą do  ogromnych problemów i bardzo wysokich kosztów ich usunięcia ( nawet w milionach złotych). A to właśnie właściciel nieruchomości, na której znajdują się odpady,  ponosi koszt ich usunięcia.

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  w roku 2016 dostępna jest na stronie Związku www.zmobra.pl.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1