Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przepisy dotyczące wycinki drzew

Urząd Gminy Przemęt przypomina, że od 17 czerwca 2017 roku obowiązuje  znowelizowana ustawa o ochronie przyrody, która wprowadziła istotne zmiany w zasadach wycinki drzew. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze zapisy:

 1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Zapis nowej ustawy nałożył na osoby fizyczne, który planują usunięcie rosnących na ich nieruchomości drzew,  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek zgłaszania wójtowi zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

Zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie (druk zgłoszenia) można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy Przemęt – ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

W dalszym ciągu bez konieczności zgłoszenia można usuwać:

 • krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25m2,
 • drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych rolniczo do użytkowania rolniczego.
 1. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA
 • W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.
  UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu.
 • W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni.
  UWAGA: za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożone jest karą finansową.
 • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie, może wnieść sprzeciw w przypadku:
  – lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  – lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  – lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody
  – spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – w tym zakresie ustawa zacznie obowiązywać po wejściu w życie w/w rozporządzenia. Minister ma 6 miesięcy na wydanie tego rozporządzenia.
 • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie musi wnieść sprzeciw w przypadku:
  – jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
  – nie uzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.
 • Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Urzędu Gminy Przemęt  wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa – taki jak obowiązywał przed 1 stycznia 2017r. – i uzyskać stosowną decyzję zezwalającą na wycinkę).
 1. OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA

Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie
6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia. Procedura zgłoszenia jest taka sama jak opisana w punkcie 2.

 1. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

 1. ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE

Zgodnie z nowelizacją ustawy, usunięcie drzew:

 • bez stosownego zgłoszenia,
 • przed dokonaniem oględzin przez organ,
 • w przypadku sprzeciwu organu,

skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 1. ZASADY DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW DLA INNYCH PODMIOTÓW – OSÓB NIEFIZYCZNYCH

W przypadku wszystkich innych podmiotów (np. rolnicy (jeżeli zamiar usunięcia drzewa związany jest z prowadzoną przez nich działalnością rolniczą np. budowa chlewni), osoby prawne, parafie, zarządcy dróg, użytkownicy wieczyści, osoby fizyczne usuwające  drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.

Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm w przypadku pozostałych drzew,

wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 1. STAWKI OPŁAT ZA WYCINKĘ

Stawki opłat za usunięcie drzew oraz krzewów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017r.,poz. 1330)

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

 • posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Szczegółowe wysokości stawek zawiera załącznik do rozporządzenia (poniższe tabele).

Opłaty za usuwanie drzew

Obwód pnia na wysokości 130 cm Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia
kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła – z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztan jadalny, kasztanowiec – pozostałe gatunki, klon czerwony klon jawor, klon zwyczajny, lipa metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna sumak, świerk, wiąz, wiśnia – z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb – z wyjątkiem dębu czerwonego, grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni pozostałe gatunki drzew
do 100 cm 12 25 55 170 25
od 101 15 30 70 210 30

Opłaty za usuwanie krzewów

Lp. Powierzchnia krzewu       albo krzewów rosnących   w skupisku w m2 Stawki w zł za 1 m2 powierzchni krzewu albo krzewów rosnących       w skupisku dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów
dereń rozłogowy, róża pomarszczona,     sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa pozostałe rodzaje        i gatunki krzewów
1 do 100 10 40
2 od 101 10 50

 

                                                                                           Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska                                                                                                       Nieruchomości i Planowania Przestrzennego                                                                                                  Urzędu Gminy Przemęt

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1