Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników operacji pn. „Szparagi – złoto z ziemi – Smak Naszego Regionu”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników operacji „Szparagi – złoto z ziemi – SMAK NASZEGO REGIONU”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych podczas  realizacji operacji pn.  „Szparagi – złoto z ziemi – Smak Naszego Regionu”, w ramach, której dnia 2 czerwca 2018 roku w Restauracji „ Stara Mleczarnia” w Mochach  realizowana była konferencja naukowa pt. „Szparagi – złoto z ziemi – Smak Naszego Regionu” informujemy że:

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy w Przemęcie , ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt;
 2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: wojt@przemet.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Urząd Gminy Przemęt, ul Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt;
 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@przemet.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2;
 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu uzyskania refundacji kosztów poniesionych z tytułu operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w województwie wielkopolskim.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z udzieleniem pomocy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 w celach takich jak:
  1. rozpatrzenia wniosku o wybór operacji;
  2. zawarcia umowy na realizację operacji;
  3. rozliczenia przyznanej pomocy;
  4. rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  5. zawarcia umowy o przyznaniu pomocy technicznej;
  6. rozliczenia wniosku o płatność pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  7. monitorowania i sprawozdawczości oraz ewaluacji;
  8. statystycznych;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
  1. rozliczenia wniosku o płatność pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  2. monitorowania i sprawozdawczości oraz ewaluacji;
  3. archiwizacji
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania pomocy w tym uczestnictwa w ww. wydarzeniach.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane ubezpieczycielowi oraz podmiotom dokonującym badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
 11. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 12. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.12 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (U z 2017 poz. 2115).

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
 2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2;
 4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017 poz. 2115).
 6. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych)
 7. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;
 8. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
 9. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania;
 10. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
 11. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;
 12. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1