Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODATKI LOKALNE NA ROK 2022

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na 2022r. na podstawie Uchwały nr 315/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 października 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wynoszą:

 • od budynków lub ich części:
 1. a) mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,08 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, gospodarczych i garaży – 5,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 6. f) od pozostałych nie wymienionych w literze „e” – 8,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
 • od budowli: 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,
 • od gruntów:
 1. a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m² powierzchni,
 2. b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
 3. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni,
 4. d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,26 zł od 1 m2 powierzchni.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych na 2022r. na podstawie Uchwały nr 108/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2019r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, będą obowiązywały takie same jak w 2020 r. i w 2021r.. Kwoty stawek dostępne są na stronie internetowej: przemet.pl.

 

PODATEK ROLNY

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 r. – cena skupu żyta wynosi 61,48 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2022 r. na podstawie komunikatu wynosi:

– dla gruntów gospodarstw rolnych – 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego,

– dla pozostałych gruntów rolnych – 307,40 zł od 1 ha fizycznego.

 

PODATEK LEŚNY

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. – cena drewna wynosi 212,26 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego na 2022 r. na podstawie komunikatu wynosi:

– za las  – 46,6972 zł od 1 ha fizycznego.

 

 

Gmina Przemęt

Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 72
Strona www: przemet.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 07:30 - 15:30
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1